ZWAAGDIJK-WEST - De provincie onderzoekt of er draagvlak is voor de ontwikkeling van de locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West.


Ter voorbereiding van een eventuele ontwikkeling en om tot draagvlak te komen, is de gedeputeerde Wonen in gesprek gegaan met de gemeente Medemblik en met de dorpsraad. Tijdens dit gesprek zijn toezeggingen gedaan over het haalbaarheidsonderzoek dat aan de ontwikkeling ten grondslag ligt en het al dan niet plaatsen van flexwoningen. Deze toezeggingen lopen echter niet in de pas met eerder genomen besluiten van het College van Gedeputeerde Staten en het overleg met Provinciale Staten hierover. Immers hier moeten GS en Provinciale Staten (PS) nog keuzes over maken. Het College betreurt dat in het gesprek met de gemeente en de dorpsraad mogelijk verwachtingen zijn gewekt die op deze keuzes vooruitlopen.

De haalbaarheidsstudie is nog geen stedenbouwkundig plan of definitief ontwerp. Uit het onderzoek blijkt dat het op technisch, financieel en juridisch gebied haalbaar kan zijn om tijdelijke woningen te plaatsen op de locatie Balkweiterhoek. Daarnaast laat de studie zien dat de impact op het dorp Zwaagdijk-West groot is. Dit blijkt ook uit gesprekken met het dorp.

GS zullen de gemeente Medemblik, de inwoners en de Westfriese gemeenten uitnodigen voor een vervolggesprek om de misvattingen te benoemen en te bezien waar nog mogelijkheden liggen om tot ontwikkeling van de betrokken locatie te komen.