DRECHTERLAND - Door het veranderen van het klimaat, krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Aan de ene kant hebben we te maken met periodes van (extreme) droogte en aan de andere kant regent het meer en harder in korte tijd. Om de doorstroming van het water in de polder De Drieban te verbeteren voeren we in 2022 verschillende werkzaamheden uit.


Om toekomstige wateroverlast in polder De Drieban te beperken is het watersysteem in de polder geanalyseerd en doorgerekend. De uitkomst van de analyse geeft aan dat met het aanpakken van een aantal knelpunten het watersysteem sterk kan verbeteren.

Achtergrond

Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren '60 van de vorige eeuw is de polder De Drieban zeer ingrijpend heringericht. Er is relatief veel open water verdwenen en voor de toekomstige klimaatomstandigheden is een te beperkte bergingscapaciteit overgebleven. Dat maakt de polder kwetsbaar bij extreme neerslagsituaties. Met de aanleg van twee waterbergingen nabij de Blokdijk en Zijpweg heeft het hoogheemraadschap de laatste jaren de bergingscapaciteit al fors vergroot. Bij de renovatie van het gemaal De Drieban in 2010 werd de capaciteit van het gemaal al vergroot. En nu pakken we de inrichting van het watersysteem aan.

Wat gaan we doen

De verandering van het klimaat laat zien dat het groeiseizoen eerder begint en later eindigt. Extreme regenval in een korte tijd belast het watersysteem extra. Om het watersysteem aan te passen aan de toekomstige weersomstandigheden vervangen we een aantal duikers in de hoofdwaterlopen door grotere. Daarnaast automatiseren we enkele stuwen en inlaatduikers, zodat ze op afstand bestuurbaar zijn.

Werkzaamheden en Bereikbaarheid

De werkzaamheden zijn op verschillende locaties in de gemeente Drechterland en starten op 28 februari 2022 en duren tot medio oktober 2022. Aannemer Schot Infra B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van het hoogheemraadschap uit. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het op twee locaties noodzakelijk om de weg af te sluiten. Op deze locatie is tijdens de werkzaamheden een omleiding van kracht. Kijk voor informatie of de planning op de projectwebsite.