ENKHUIZEN - Op 4 maart 2021 wordt het Symposium Toekomst Bruine Vloot gehouden in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
Doel van het symposium is om initiatieven die erop gericht zijn om de zeilvloot verder te helpen met elkaar te delen en te versterken. Sommige initiatieven staan nog in de kinderschoenen en vragen om input van bestuurders en experts, andere ideeën zijn al verder uitgewerkt. Het symposium wordt georganiseerd in opdracht van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten en de Vereniging van Waddenzeegemeenten en in nauw overleg met de sector.


Door de coronacrisis is de maatschappelijke waarde van de vloot en de sector sterk in de belangstelling gekomen. Dat blijkt onder andere uit de spontane hulp van havenbeheerders, marketingorganisaties en verzekeringsmaatschappijen. De BBZ heeft gemeenten, provincies en het rijk om hulp gevraagd en ook schippers hebben bij gemeenten aangeklopt voor hulp. De vraag om hulp is opgepakt en de Vereniging van Zuiderzeegemeenten en de Vereniging van Waddenzeegemeenten hebben een kernteam gevormd en aan het werk gezet.

De vraagstukken waar we als sector mee te maken hebben, liggen op het gebied van financiering, productontwikkeling, promotie en erkenning van de cultuurhistorische waarde van de schepen en de vloot. Een kernteam, onder voorzitterschap van Gert Loomeijer, treft nu de voorbereidingen voor het symposium waar deze thema’s aan de orde komen. Doel is primair om de al aanwezige denkrichtingen en initiatieven te versterken. De verdeling van de 15 miljoen die de sector van de regering heeft gekregen behoort niet tot de opdracht.

Met hulp van experts zal bekeken worden welke initiatieven kansrijk zijn, wat de knelpunten zijn en wat er (bestuurlijk) voor nodig is om die knelpunten op te heffen. Afhankelijk van het onderwerp zullen experts (zowel binnen als buiten de sector) en vertegenwoordigers vanuit de sector betrokken worden. Op die manier hopen we alle nodige kennis en expertise te kunnen benutten. De resultaten worden gepresenteerd in een symposium.
Of het symposium live of digitaal plaats gaat vinden, hangt af van de dan geldende coronamaatregelen.

De bruine vloot
De chartervaart bestaat uit voornamelijk historische schepen veelal in particulier bezit, in het bezit van verenigingen of van ondernemers en telt zo’n 350 schepen voor de binnenvaart en zeevaart.
Het is een onderdeel van de maritieme cultuur van Nederland. De schepen maken deel uit van de identiteit en beeldkwaliteit van havensteden. Zij dragen bij aan de lokale en regionale economie. De chartervaart is het door ondernemers commercieel geëxploiteerde deel van de veel grotere Nederlandse vloot van historische schepen. Nauw verwant met de chartervaart is de niet-commerciële vaart met historische schepen zoals de Botter Vloot en andere scheepstypes karakteriserend voor de Zuiderzeevloot. Deze schepen worden vaak beheerd door verenigingen of stichtingen, bemand door vrijwilligers en gefinancierd door particulieren, leden en deels met inkomsten uit verhuur en sponsoring. Ook deze groep is hard getroffen en heeft moeite het hoofd boven water te houden.