NOORD-HOLLAND - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier experimenteert met verschillende nieuwe technieken om de toestand van de dijken te bepalen. Deze en volgende week worden met drones opnames gemaakt in de omgeving van Purmerend en Andijk. Het doel is om vanuit de lucht mogelijke scheuren en andere zwakheden te detecteren. Ook in en op de grond wordt geëxperimenteerd met nieuwe meetmethoden zoals elektromagnetisch onderzoek en sensoren.


Het hoogheemraadschap zorgt voor veilige dijken. Elk jaar worden de dijken daarom geïnspecteerd. De inspecteurs controleren jaarlijks 1100 km aan boezemkade en 350 km primaire kering op onder meer scheuren, graafschade en natte plekken. De vraag bij de experimentele onderzoeksvormen is of deze schades ook eerder te detecteren zijn met behulp van drones. Voordeel is dat de inspecteurs dan gerichter op pad kunnen. Er wordt gestart met opnames van de Purmerdijk, de Wheredijk in Purmerend en de Proefpolderdijk in Andijk.

Driedimensionaal hoogtemodel

"Met de drone worden hoogtemetingen uitgevoerd en luchtfoto's gemaakt," licht technisch manager waterveiligheid Jannes Haanstra toe. "Op basis daarvan creëert software een driedimensionaal hoogtemodel van de kering. Bij de net versterkte Wheredijk levert dit een zogenaamde nulmeting op die we later kunnen vergelijken met nieuwe metingen, om zo de degradatie van de dijk te kunnen bepalen. Met de pilot willen we ook de grootte van scheuren in de dijk vaststellen op basis van luchtfoto's. Daarvoor leren we computerprogramma's om scheuren automatisch te herkennen. Deze technieken kunnen bijdragen aan nog beter inzicht in en kennis van onze waterkeringen. Het biedt ons een extra stuk gereedschap om de dijken steeds beter risico gestuurd te kunnen inspecteren en op orde te houden." Als uit de pilot blijkt dat bepaalde technieken meerwaarde bieden, is er kans op opschaling naar andere dijken.

Geen herkenbare beelden

Wie de drones ziet vliegen, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn of haar portretrecht. De dronebeelden worden uitsluitend intern gebruikt, en voor het hoogheemraadschap is alleen de conditie van de dijk van belang. Toevallige passanten zullen op de beelden niet herkenbaar zijn.