VENHUIZEN - Het burgerparticipatie project Vitale dorpen in Drechterland heeft sinds de start in 2015 al verschillende successen opgeleverd. In april neemt de gemeenteraad een besluit over de uitwerking van een paar grootschaligere plannen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van Venhuizen en Schellinkhout. Projecten die met de inbreng van inwoners tot stand zijn gekomen.

Drechterland heeft vanaf 2015 met het project Vitale dorpen in alle kernen aan inwoners gevraagd hoe de leefbaarheid in hun dorp voor de middellange termijn geborgd kan worden. De dorpsgesprekken leverden veel ideeën op. Deze zijn vertaald in concrete acties waarmee de inwoners zelf aan de slag zijn gegaan door allianties te sluiten.

Ruimtelijke plannen en nieuwbouw
Voor het ontwikkelen van een nieuw dorpscentrum, een woningbouwplan, het aanleggen van wandelpaden of het oprichten van een multifunctionele accommodatie ligt de uitwerking van de bewonersinitiatieven in handen van de gemeente. De allianties hebben hierin een rol als klankbordgroep.

Wethouder Dirk te Grotenhuis (Vitale dorpen): “De gemeente Drechterland werkt hard aan de invulling van de ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken waar we de komende periode voor staan. Het is mooi om te zien dat ook onze inwoners zich hier heel betrokken bij voelen. Wethouder George Besseling benadrukt: “Ook bij de uitwerking van de plannen zullen we onze inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken”.

Veel vraag naar woningen voor ouderen en starters in alle kernen
In 2019 gebeurt er in Drechterland veel als het gaat om woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen. Actuele onderwerpen zijn de ontwikkeling van het dorpscentrum in Venhuizen en Schellinkhout, het woningbouwplan Kerkbuurt Wijdenes, ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Westwoud en woningbouw inclusief een dorpspark in plan Reigersborg Zuid in Hoogkarspel. Uit onderzoeken naar de woningbehoefte blijkt dat er veel vraag is naar woningen voor jongeren, ouderen en starters in de meeste kleine kernen van Drechterland.

Plan van aanpak Centrumplan Venhuizen
In Venhuizen wil de gemeente het centrum een nieuwe impuls geven. De dorpsgesprekken leverden ideeën op die de gemeente samen met de bewonersalliantie Centrumplan heeft uitgewerkt tot een visie. Bij dit traject zijn, naast belangrijke partijen zoals ondernemers en de woningbouwvereniging, ook de allianties Woningen voor ouderen en Jongerenhuisvesting betrokken. Op basis van deze visie ligt er nu een plan van aanpak waarover de gemeenteraad in april een besluit neemt.

Woningbouw is een van de belangrijke onderdelen binnen de herinrichting van het centrum in Venhuizen. Het voormalige gemeentehuis, in combinatie met het gebied achter de Roode Leeuw, is daarvoor een geschikte locatie. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de herontwikkeling van deze locatie voor woningbouw. Voor het voormalige jeugdgebouw Skitteljacht wordt onderzocht of dit gebouw nodig is als extra locatie voor de naast gelegen school. Wanneer dit niet het geval is wordt voorgesteld om woningen in het gebouw te realiseren.

Ontwikkeling dorpscentrum Schellinkhout
Ook in Schellinkhout kwamen bewoners met ideeën voor het herinrichten van hun dorp. Bewoners hebben twee allianties gesloten die zich hebben gebogen over de thema’s Wonen en Dorpsfuncties. Samen met de gemeente hebben zij een stedenbouwkundige visie laten maken om richting te geven aan de toekomst.

Er ligt nu op basis van de visie een ontwikkelplan waarover de gemeenteraad in april een besluit neemt. Een nieuw dorpshuis en woningbouw zijn de belangrijkste onderdelen van dit plan. Op de plek van het huidige dorpshuis komen een nieuw dorpshuis, een zaal voor binnensporten en appartementen. Achter de school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken. Hoe de omgeving van de school er straks uit moet zien, wordt door de school en de gemeente gezamenlijk uitgewerkt.

Voor de bouw van nieuwe woningen is de locatie van de voetbalvelden in beeld. Na het opheffen van de voetbalvereniging worden de voetbalvelden na het volgende seizoen niet meer gebruikt. Zodra de gemeenteraad akkoord is met dit plan gaan we starten met de officiële procedure om op die plek woningen te kunnen bouwen.

Multifunctionele accommodatie Westwoud
Inwoners van Westwoud gaven in de dorpsgesprekken aan dat zij trots zijn op het verenigingsleven in hun dorp. Om dit voor de toekomst te behouden is de wens om de school, verenigingen en andere activiteiten onder één dak te brengen. Het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) is een van de allianties waarmee inwoners, samen met de gemeente aan de slag zijn gegaan. Na de vaststelling van de visie voor een MFA werkt de gemeente nu samen met de school en Woningstichting Het Grootslag aan een concreet voorstel. De alliantie is hierbij als klankbord betrokken en ook de verenigingen leveren hun input. Naar verwachting zal de gemeenteraad rond de zomer een besluit nemen over de realisatie van een MFA.

De MFA komt achter dorpshuis De Schalm en biedt ruimte aan school de West Wijzer, de peuterspeelzaal en mogelijk ook aan kinderopvang en Jeugdwerk Westwoud. Ook worden in de MFA huurappartementen gerealiseerd. De gemeente onderzoekt of renovatie en uitbreiding van de gymzaal mogelijk is. De huidige locatie van de school is in beeld voor woningbouw.

Woningbouwplan Kerkbuurt Wijdenes
In Wijdenes komt een nieuw woningbouwplan aan de Kerkbuurt met daarin ruimte voor een sportkooi. De gemeenteraad heeft in januari het stedebouwkundigplan voor deze locatie vastgesteld. Dit plan is met inbreng van inwoners en Vitale dorpen-allianties tot stand gekomen. Op een inloopavond in maart hebben we de inwoners geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de inspraakprocedure. De planning is dat de gemeenteraad in juni het bestemmingsplan vaststelt en we na de zomer het pannaveld kunnen aanleggen.

Woningen en dorpspark Hoogkarspel
Vanuit de dorpsgesprekken in Hoogkarspel kwam de wens voor een dorpspark. Een wens die gerealiseerd kan worden in het nieuwe woningbouwplan Reigersborg Zuid V. Het dorpspark wordt met hulp van de Vitale dorpen-alliantie Dorpspark ontworpen en bestaat uit een groot groen recreatiegebied met wandelroutes, speelelementen en ecologische oevers. De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan in februari vastgesteld. Met deze fase van Reigersborg sluit Drechterland een groot nieuwbouwproject af in Hoogkarspel. Daarmee is de woningbehoefte in Hoogkarspel voor een groot deel vervuld.

Het ronde tafel gesprek (RTG) over de ontwikkeling van het dorpscentrum in Venhuizen en Schellinkhout vindt plaats op 8 april. De RTG is openbaar. De gemeenteraad besluit over het voorstel op 25 april 2019.