HOORN - De Hoornse raad heeft het Hoornse college opgeroepen om langs de Westerdijk zo snel mogelijk nieuwe bomen te planten nadat de bestaande Canadese populieren zijn gekapt.

In juni 2019 besloot het college van B en W een aantal Canadese populieren in de binnenstad vanwege veelvuldige takbreuk te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. In oktober 2019 besloot het college om dertien bomen langs de Westerdijk (tussen de Geldersesteeg en de Paardensteeg) pas te kappen als zeker was dat er bomen langs de dijk terug geplant mogen worden. In afwachting van toestemming van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werden de populieren gesnoeid.

Motie
De fracties van Hoorn Lokaal, Groen Links en PvdA vroegen via een motie wederom aandacht voor de situatie rond de bomen langs de Westerdijk. Het liefst zouden de fracties zien dat de bomen blijven staan, of dat er pas gekapt wordt nadat het Hoogheemraadschap toestemming heeft gegeven voor de herplant van grote bomen, én om in dat geval de bestaande bomen pas te kappen nádat de nieuwe bomen zijn herplant.

Toestemming voor herplant
Wethouder Broersma legde uit dat het niet mogelijk is om de populieren te laten staan. De bomen zijn verouderd en zijn er dusdanig slecht aan toe dat het niet veilig is deze te laten staan. Wel heeft het Hoogheemraadschap inmiddels laten weten dat zij toestemming gaat verlenen voor de herplant van 18 bomen van verschillende omvang. De bestaande bomen moeten wel eerst gekapt worden, omdat er anders te weinig ruimte is voor een goede aanplant van de nieuwe bomen. Op verzoek van de raad zegde wethouder Broersma toe zo snel mogelijk na kap nieuwe bomen terug te planten. Hierop werd de motie aangepast en aangenomen.

Zodra de vergunning van het Hoogheemraadschap voor de herplant van de bomen formeel verleend is, worden alle betrokkenen (raad, omwonenden, indieners van de petitie) per brief geïnformeerd en gaat er een persbericht uit.