KOGGENLAND - De gemeente Koggenland heeft een toetsingskader zonne-energie gepubliceerd. In het document is aangegeven wat in de gemeente de randvoorwaarden zijn voor het opwekken van zonne-energie. Het omschreven toetsingskader is van toepassing op kleinschalige initiatieven, maar ook op het door de provincie voorgenomen initiatief aan de Jaagweg.

Initiatieven voor het opwekken van zonne-energie zijn in opkomst. Ook de gemeente Koggenland krijgt aanvragen voor initiatieven voor zonneparken. Vanuit de opgave voor de energietransitie maakt Koggenland keuzes hoe en waar ze duurzame energie willen opwekken. Dit toetsingskader maakt het mogelijk dat dorpen en lokale bedrijven zelf kleinschalige initiatieven voor het opwekken van zonne-energie kunnen realiseren.

Visie, toetsingskader en voorbeelden
Het uitgangspunt is om de energie lokaal op te wekken, zoveel mogelijk lokaal te gebruiken en zo min mogelijk te transporteren. Het toetsingskader geeft dit en de voorwaarden weer waar initiatieven voor het opwekken van zonne-energie aan moeten voldoen. Als basis voor het toetsingskader zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Uitgangspunt 1: zoveel mogelijk daken benutten
Uitgangspunt 2: ruimte bieden voor kleinschalige zonne-energie op land, maximaal 5 ha
Uitgangspunt 3: lokaal vraag en aanbod en de druk op het netwerk afstemmen
Uitgangspunt 4: lokaal meeprofiteren

Samen ontwikkelen
Zonne-energie voor lokale behoefte is er ook op gericht om deze zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven te ontwikkelen. De gemeente heeft in het toetsingskader aangegeven dat de omgeving altijd betrokken moet worden bij een initiatief voor het opwekken van zonne-energie. De gemeente beoordeelt dan of er voldoende draagvlak is. De gemeente wil dat omwonenden mee kunnen denken over hoe het er uit zal zien. Maar ook dat zij kunnen meedenken over de vraag of en in welke vorm ze financieel willen/kunnen participeren.

Behoud gebieden met bijzondere status, landbouwgrond en zeer open landschappen
Een deel van het grondgebied is minder geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Dit zijn de gebieden met bijzondere waarden voor andere functies. Deze gebieden komen, zoals omschreven in het kader, dan ook niet in aanmerking voor het opwekken van kleinschalige zonne-energie. Het beschermen van de natuurlijke, cultuurhistorische- en landschappelijke waarden heeft in bepaalde gebieden prioriteit. Zo worden weidevogelgebieden uitgesloten voor het opwekken van zonne-energie. En geldt er een restrictief beleid langs de oude cultuurhistorische lijnen zoals het Oudelandsdijkje in Hensbroek, de Obdammerdijk en om de droogmakerijen.

Grootschalige zonne-energie aan de Jaagweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2017 aangegeven dat zij onder voorwaarden bereid zijn mee te denken over de ontwikkeling van een zonnepark op de voormalige locatie van bedrijventerrein Distriport (Jaagweg). Een grootschalig zonnepark vraagt om een goede ruimtelijke onderbouwing, aandacht voor de ruimtelijke en landschappelijke inpassing en het verkrijgen van een breed draagvlak. Dit toetsingskader geldt daarom ook voor dit initiatief, inclusief voorwaarden van participatie en draagvlak. Er gelden daarnaast twee uitzonderingen: de maat van het zonnepark (deze wordt gemaximeerd op 66 hectare) en het zonnepark Jaagweg hoeft niet te voldoen aan het criterium dat het zonnepark een lokaal initiatief moet zijn.

Het toetsingskader
Het document is openbaar en te vinden op de website van gemeente Koggenland. Via onderstaande link is het document onder de kop ‘bouwen en milieu’ te vinden:https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/beleid_43517/