WEST-FRIESLAND - Een veilig schoolklimaat draagt bij aan het behalen van een diploma en een goede sociale, (mentale) gezonde basis voor de toekomst van jongeren. Deze maand ondertekenden de regiogemeenten in Westfriesland, het voorgezet onderwijs in Westfriesland en de politie daarom het nieuwe convenant Veilige School. De partijen zetten zich gezamenlijk in om overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en intensiever samen te werken bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders. Daarnaast worden scholen ondersteund door onder meer jongerenwerk en HALT bij activiteiten en interventies die het veilige schoolklimaat bevorderen.

Waarom is dit convenant er?
Op scholen komen jongeren van verschillende leeftijden en sociale en culturele achtergronden samen. Dit gaat doorgaans heel goed samen, maar er zijn ook wel eens problemen. Problemen met gedrag van leerlingen, problemen thuis, overlastgevende groepjes op en rond de school. De ene situatie is groter dan de andere.

Afspraken tussen gemeenten, politie en het onderwijs zijn niet nieuw, maar door nieuwe ontwikkelingen en ervaringen is verdieping en uitbreiding van de afspraken gewenst. Zo zijn er jeugd- en gezins- of maatschappelijk werkers op de scholen actief om advies en hulp te bieden bij (zorg)vragen. Ook zijn nieuwe (technische) ontwikkelingen waar scholen mee te maken krijgen die invloed hebben op een veilig schoolklimaat, zoals pesten of stalken via sociale media of vechtpartijtjes die gefilmd worden.

Wat zijn de afspraken?
Samenwerking tussen docenten, leerplichtambtenaren, hulpverlening (jeugd- en gezinswerkers) en de politie is essentieel om (signalen van) problemen aan te kunnen pakken. Scholen stellen een eigen ondersteuningsplan op, hebben een veiligheidscoördinator aangesteld en werken actief aan een prettige schoolcultuur. Daarnaast zijn er korte lijnen met bijvoorbeeld een dedicated jeugdagent als aanspreekpunt voor de scholen. Belangrijke stap bij het signaleren is de verbinding tussen school en thuis, via de jeugd- en gezins- of maatschappelijk werker op school. Het kind staat immers centraal. Scholen kunnen interventies inzetten om zorgproblemen op te lossen of te voorkomen. Gemeenten bieden advies en ondersteuning bij incidenten en zetten hun expertise in voor bijvoorbeeld de handhaving, communicatie en contacten met HALT en het Veiligheidshuis. Ook bij problemen buiten de schoolmuren wordt de samenwerking gezocht en informatie uitgewisseld om snel te kunnen handelen. Zo wordt intensief samengewerkt voor een veilig school.

Bundeling van de krachten Burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg en wethouder onderwijs Medemblik en voorzitter van het REA Dirk Kuipers zijn trots op de verbinding die wordt gelegd tussen professionals die met jongeren werken: ‘De school is een belangrijke partner voor ons en de politie bij de aanpak risicojeugd en jeugdgroepen. De rol van de school is vroegtijdig signaleren van problemen of zorgen en die informatie met de partners te delen. Zo helpt de school mee bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Leerlingen en hun ouders, maar ook docenten moeten kunnen rekenen op een veilige onderwijs-en werkplek. Met dit convenant zetten we iedereen in zijn kracht om hieraan bij te dragen. Hiermee geven we tevens een gezamenlijk signaal af dat misstanden niet worden geaccepteerd. De school staat er dus niet alleen voor om een veilige leeromgeving te zijn.’