ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen wil minder bijdragen aan de kosten voor de ambtelijke samenwerking tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). Omdat de gemeenten onderling niet tot overeenstemming konden komen heeft Enkhuizen de provincie gevraagd om een besluit te nemen over een andere verdeelsleutel. Gedeputeerde Staten wijzen het verzoek van Enkhuizen af.


De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De gemeenten geven opdracht aan de SED om wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities uit te voeren. Binnen de SED-organisatie is geen overeenstemming over een (nieuwe) financiële verdeelsleutel voor de begroting. Als overeenstemming ontbreekt, is het niet mogelijk om de begroting vast te stellen.

De 3 colleges van deelnemende gemeenten hebben begin 2021 aan een onafhankelijke externe commissie een zwaarwegend advies gevraagd. De gemeenteraad van Enkhuizen kan zich niet vinden in dit advies. De gemeente Enkhuizen geeft aan dat zij de voorgestelde verdeelsleutel financieel niet kan dragen en stelt een andere verdeling voor. De gemeente heeft vervolgens een verzoek tot geschillenbeslechting ingediend bij de provincie Noord-Holland.

Op 9 december 2021 vond in het provinciehuis te Haarlem een hoorzitting plaats. Partijen zijn gehoord door een commissie, voorgezeten door de commissaris van de Koning. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten het verzoek van de gemeente Enkhuizen af te wijzen. GS stellen vast dat het advies van onafhankelijke externe commissie op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De andere opties voor verdeling die de gemeente Enkhuizen aandraagt, zijn ook door de commissie meegenomen in het advies. De provincie heeft ook besloten dat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie uiterlijk op 28 februari 2022 de begroting voor 2022 vast moet stellen conform het advies van de onafhankelijke externe commissie.