HOORN - De Hoorns raad heeft besloten om maximaal 100.000 euro uit te trekken voor een onderzoek naar een sobere en doelmatige vernieuwing van het Westfries Museum.

In 2017 kwam het pand van de Rozenkruisers aan de Roode Steen 15 vrij. Het college van B en W vroeg het Westfries Museum om een visie te ontwikkelen op de toekomst van het museum, inclusief het pand Roode Steen 15 en de achterliggende tuinen. Aanvankelijk was het plan om hierna een ontwerpwedstrijd te organiseren. In mei 2020 werd echter duidelijk dat de kosten voor de ontwerpwedstrijd en de inhuur van externe deskundigheid hoger uit zouden vallen. Daarbij staan de gemeentelijke financiën onder druk, onder meer vanwege de coronacrisis. Daarom stelde het college de raad voor om een tussenstap te maken. Voorstel was om een raadsvoorstel uit te werken met het ambitieniveau en de financiële kaders van de vernieuwing van het museum. Dit voorstel zou dan verschillende scenario’s bevatten, variërend van een sobere uitwerking tot een hoger ambitieniveau. Dit onderzoek zou maximaal 100.000 euro kosten.

Amendement: sober en doelmatig
De fracties van VVD en Fractie Tonnaer dienden een amendement in om uitsluitend een sober en doelmatig scenario voor samenvoeging en vernieuwing van het museum uit te werken. Dit zou dan gaan om herstel van de fundering en constructie, verduurzamen, wegwerken achterstallig onderhoud, samenvoegen met het pand Roode Steen 15, de herinrichting tot één tuin en het herstel van de tuinmuur. Volgens de fracties is de financiële positie van de gemeente zorgelijk en moet het plan daarom sober en doelmatig worden uitgevoerd. Tegenstanders van het amendement betoogden dat de uitwerking van één scenario bijna net zo duur zou zijn en dat het beter zou zijn om verschillende ambitieniveaus in beeld te hebben.

Het amendement werd met 23 tegen 11 stemmen aangenomen. Het college gaat dus alleen een sober en doelmatig scenario uitwerken. Het college verwacht de uitkomsten van het onderzoek in december 2020 aan de raad voor te kunnen leggen.