HOLLANDS KROON - De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wieringen en de gemeente stappen in goed overleg samen naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de vraag wie eigenaar is van de kerktoren van de Michaelskerk in Oosterland.

Beide partijen willen graag weten wie de eigenaar is, omdat dat van belang is voor de toekomst en een probleem vormt bij de overdracht naar een nieuwe eigenaar.

Verschil van inzicht

Er is een verschil van inzicht tussen de kerkenraad en de gemeente over de vraag wie eigenaar is van de kerktoren. De kerkenraad stelt zich op het standpunt dat de gemeente eigenaar is op grond van de Staatsregeling van 1 mei 1798, waarbij de Wetgevende Vergadering van de Bataafsche Republiek scheiding doorvoerde tussen Kerk en Staat. Daarbij werd bepaald dat de kerkgebouwen opnieuw moesten worden verdeeld over de plaatselijke kerkgenootschappen, maar dat de torens eigendom zijn en blijven van de burgerlijke overheid. De gemeente baseert zich op wetgeving rondom verkrijgende verjaring. Maar bovenal willen beide partijen duidelijkheid, zodat een plan voor de toekomst kan worden uitgestippeld. Daarom is in gezamenlijkheid besloten om het verschil van inzicht omtrent het eigendom van de toren aan de rechter voor te leggen.

Verantwoordelijkheid

Wethouder Frits Westerkamp: ‘Beide partijen vinden geen eigendomsbewijs van de toren. Omdat we ons beiden op een andere wet baseren, gaan we nu samen naar de rechter om duidelijkheid te krijgen. Dat is ook het enige waar het om gaat: duidelijkheid. Blijkt de toren van ons te zijn, dan nemen we onze verantwoordelijkheid en gaan we handelen volgens ons accommodatiebeleid. Overigens hebben we onze verantwoordelijkheid al eerder genomen, want toen in 2015 de kosten restauratiekosten hoger uitvielen hebben we eenmalig een subsidie van € 18.150,- verstrekt, zodat de werkzaamheden aan de toren afgerond konden worden. Het college heeft de gevraagde subsidie verstrekt omdat wij het belang van het in stand houden van monumenten in onze gemeente onderschrijven.’

Wanneer de zaak bij de rechtbank dient, is nog niet bekend.