HOORN - Het formatieteam in Hoorn – met VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn– is eruit. In de afgelopen maanden zijn de grootste opgaven voor de stad en de regio besproken en in tekst verwoord. Het formatieteam heeft de teksten besproken en is akkoord met het resultaat.

Op 29 mei is er met de raad een eerste informele bespreking over het conceptakkoord. Daarin koppelt het formatieteam terug wat er met hun inbreng is gedaan. Tegelijkertijd bespreken de vijf partijen het akkoord met hun achterban, waarna het de bedoeling is dat op 5 juni het open coalitieakkoord wordt vastgesteld en de wethouders worden benoemd.

Coalitieakkoord en proces
In de afgelopen maanden is door het formatieteam gewerkt aan een open coalitieakkoord. Dit houdt in dat het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, dat veel ruimte biedt voor inbreng van de raad en de stad. In het akkoord wordt richting gegeven aan de vraag: ‘Wat voor stad willen wij zijn?’. Het akkoord bevat ambities en opgaven, maar vaak nog niet de oplossing. Juist die oplossing moet gezocht worden in samenwerking met de raad en andere partners.

Om de fracties in de raad te betrekken in het formatieproces, zijn er twee eerdere werksessies georganiseerd. Tijdens deze sessies konden raadsleden kritisch meedenken over de opgaven en ambities. De inbreng van de raadsleden was zeer waardevol bij het verder tot stand brengen van het akkoord.

Start
Het vaststellen van het open coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders is de start van de bestuursperiode 2018-2022. Het akkoord wordt dan verder uitgewerkt in een bestuursagenda van de raad. Hier wordt ook het eerder opgestelde proces-akkoord bij betrokken. Hierin heeft de raad aangegeven hoe grote maatschappelijke opgaven samen met de stad kunnen worden opgepakt.