HOORN - De WestFriese colleges van B&W werken intensief samen op het gebied van Verkeer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie en Duurzaamheid. In het portefeuillehoudersoverleg VVRE zijn de ontwikkelingen rond de N23/Westfrisiaweg uitgebreid besproken. 

Besloten is om als West Friese gemeenten gezamenlijk in een brief aan bouwbedrijf Heijmans nog eens de zorg die bestaat over de vertraging bij de aanleg van de Westfrisiaweg over te brengen. De gemeenten doen een dringend beroep op Heymans de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te hervatten.

Hieronder ziet u de mail die is gestuurd aan bouwbedrijf Heijmans:

Als Westfriese gemeenten werken wij intensief samen aan het realiseren van onze gezamenlijke ambitie om Westfriesland binnen enkele jaren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland te maken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is natuurlijk een uitstekende bereikbaarheid.

Ten aanzien van de weginfrastructuur is de N23/Westfrisiaweg voor de regio van cruciale betekenis. Deze weg verbindt de regio in westelijke richting met de regio Alkmaar e.o. en in oostelijke richting met Flevoland, Zwolle e.o. en het Duitse achterland. Daarnaast is de weg van groot belang voor de bereikbaarheid binnen Westfriesland.
Samen met andere overheden en tal van maatschappelijke organisaties in de regio zetten wij ons dan ook al jaren in om deze weg zodanig te verbeteren dat deze optimaal kan bijdragen aan het kunnen benutten van de potenties van onze regio.

We hebben Heijmans altijd gewaardeerd om haar zorg over veiligheid en overlast. Het is jammer te constateren dat deze uitgangspunten nu losgelaten zijn en blijkbaar niet meer gelden. Met grote zorg hebben wij namelijk kennisgenomen van uw beslissing om de werkzaamheden aan de N23/Westfrisiaweg vooralsnog geheel op te schorten waardoor een aanzienlijke vertraging dreigt te ontstaan bij de oplevering. Hierdoor zal niet alleen de hinder, die het werken aan weginfrastructuur nu eenmaal met zich meebrengt, langer aanhouden maar ook het onderliggende wegennet langer worden belast met alle consequenties voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid op diverse locaties in de regio.

Gelet op deze ernstige gevolgen voor onze regio, doen wij dan ook een dringend beroep op u om uw eerdere beslissing te heroverwegen en uw werkzaamheden aan de N23/Westfrisiaweg zo spoedig mogelijk te hervatten.

Hoogachtend

Namens het Westfriese portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Economie.

S. Bashara

Voorzitter